Årsmötet 2021

Publicerad 2021-02-22

Vid årsmötet  per capsulam den 20 februari, omvaldes Rolf Clifford som ordförande och Jörgen Ralphsson som vice ordförande. Som ledamöter omvaldes Tori Latkovic, Margareta Fallsvik, Bo Dahlsköld och Roland Mowitz.  Som ny i styrelsen valdes Inga-Lill Hjalmarsson. Bettina Kjellin är ständig hedersledamot i styrelsen. Som revisorer omvaldes Bengt Öresjö och Lars Näslund (suppleant). Gerd Aspegren är vald till årsmötet 2022. Som valberedning omvaldes Olle Karlsson, Nils-Holger Carlsson och Erik Weiborn. 

Styrelsens ordförande hälsar Inga-Lill Hjalmarsson väkommen i styrelsen och Ulla Ordell avtackades efter alla sina år i styrelsen som sekreterare och kassör. Vidare tackades också styrelse, revisorer och valberedning för deras insatser under året och för att de kvarstår som medarbetare under kommande år. Konstituering av styrelsen kommer att ske vid nästa styrelsemöte. Små förändringar i styrelserollerna förutses.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap