Nyhetsarkiv

    Årsmötet 2018

Vid årsmötet efter konserten den 24 februari 2018 omvaldes Rolf Clifford som ordförande. Som vice ordförande valdes Jörgen Ralphsson då Tori Latkovic avsagt sig omval. Inger Rosdahl hade begärt att få avgå från styrelsen efter 8 års engagemang.  Den uppkomna vakansen är ännu inte fylld varför rekrytering kommer att ske under året. Ny sekreterare konstitueras inom styrelsen.  Sammansättningen av övriga styrelsen, revisorer och valberedning är oförändrad.

Ordförande uppmanade närvarande medlemmar att på olika sätt hjälpa till med nyrekrytering till styrelsen.

Årsmötet 2021

Publicerad 2021-02-22

Vid årsmötet  per capsulam den 20 februari, omvaldes Rolf Clifford som ordförande och Jörgen Ralphsson som vice ordförande. Som ledamöter omvaldes Tori Latkovic, Margareta Fallsvik, Bo Dahlsköld och Roland Mowitz.  Som ny i styrelsen valdes Inga-Lill Hjalmarsson. Bettina Kjellin är ständig hedersledamot i styrelsen. Som revisorer omvaldes Bengt Öresjö och Lars Näslund (suppleant). Gerd Aspegren är vald till årsmötet 2022. Som valberedning omvaldes Olle Karlsson, Nils-Holger Carlsson och Erik Weiborn. 

Styrelsens ordförande hälsar Inga-Lill Hjalmarsson väkommen i styrelsen och Ulla Ordell avtackades efter alla sina år i styrelsen som sekreterare och kassör. Vidare tackades också styrelse, revisorer och valberedning för deras insatser under året och för att de kvarstår som medarbetare under kommande år. Konstituering av styrelsen kommer att ske vid nästa styrelsemöte. Små förändringar i styrelserollerna förutses.

Årskort för 2021

Publicerad 2020-12-15

På grund av pågående pandemi kan årskort för 2021 ej tecknas för närvarande. Vi kontaktar gamla innehavare av årskort så snart teckning kan anses meningsfull.

Stipendiat 2019 utsedd

Publicerad 2019-12-03

Styrelsen har beslutat tilldela utbildningsledaren vid Vadstena Sång och Piano Akademi, Anna Carin Strand, 2019 års stipendium ur Inge-Britt Gustafssons stipendiefond. Stipendiet delas ut efter konserten den 14 december 2019 på Brunneby Gård av landshövding Carl Fredrik Graf.

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap