Kammarmusik
i Östergötland

STADGAR

(reviderade år 2020)

§1

Föreningen har till uppgift att tillfredsställa och främja intresset för kammarmusik i Östergötland. För att fullfölja denna uppgift skall föreningen

• anordna offentliga konserter med kammarmusik i genuin miljö

• anordna eller delta i annan kulturell verksamhet med anknytning till kammarmusiken

• i sin verksamhet särskilt gynna unga musiker, tonsättare och andra konstnärer i Östergötland.

§2

Var och en som är intresserad av föreningens verksamhet kan bli medlem. Medlemskap erhålles genom erläggande av den medlemsavgift som bestäms av årsmötet. Avgiften skall erläggas inom den tid som styrelsen bestämmer.

Styrelsen äger att till hedersledamot kalla den som i särskilt hög grad gynnat föreningens

verksamhet. Hedersledamot erlägger ej årsavgift.

§3

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av högst åtta ledamöter som väljes av årsmötet. Årsmötet väljer ordförande och vice ordförande, medan styrelsen inom sig väljer sekreterare och kassör. 

Styrelsen kan under löpande år adjungera personer utan rösträtt till styrelsen.

Mandattiden är för ordförande ett år. För övriga ledamöter är mandattiden två år.

Ledamöterna väljs så att överlappning sker mellan mandatperioderna.

Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet. Ordförande och kassör tecknar firman var för sig i ärenden som faller inom resp. ansvarsområde. Årsmötet kan för ett år i sänder besluta om annan ordning.

Styrelsen sammankallas av ordföranden på eget initiativ eller på begäran av minst två ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig då ordföranden eller vice ordföranden jämte ytterligare tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§4

Föreningens räkenskaper förs per kalenderår. Styrelsen upprättar årligen verksamhetsberättelse och bokslut. Styrelsens förvaltning granskas av två revisorer som utses av årsmötet. Dessa jämte en suppleant väljs för två år, på så sätt att en överlappning sker mellan mandatperioderna.

En valberedning bestående av tre personer väljs bland föreningens medlemmar vid varje årsmöte.

§5

Föreningens årsmöte hålls före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Extra föreningsmöte hålls då styrelsen eller revisor anser det befogat eller då minst en tiondel av föreningens medlemmar, dock minst 10 personer, så begär.

Medlemmarna skall kallas till föreningsmöte minst 20 dagar i förväg. Kallelsen sändes med epost till medlemmar vars epostadress är känd och med brev till övriga. Förslag till dagordning jämte i förekommande fall förslag till ändring av stadgarna skall bifogas kallelsen. Av medlemmarna framställda förslag, som skall behandlas av årsmötet, skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före mötet.

Vid årsmötet gäller följande dagordning:

1.                        Val av ordförande och sekreterare för mötet

2.                        Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

3.                        Fastställande av dagordning

4.                        Fråga om mötets stadgeenliga utlysning

5.                        Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

6.                        Föredragande av revisionsberättelsen

7.                        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8.                        Behandling av propositioner och motioner

9.                        Val av ordförande och vice ordförande

10.                      Val av övriga styrelseledamöter

11.                      Val av två revisorer

12.                      Val av en revisorssuppleant

13.                      Val av valberedning om tre personer

14                       Beslut om firmateckning fram till nästa årsmöte

15.                      Fastställande av medlemsavgift för nästa kalenderår

16.                      Övriga frågor

Varje närvarande medlem som betalat sin medlemsavgift för innevarande år, har rösträtt. Styrelseledamöter har dock inte rösträtt vid val av revisorer och röstning om ansvarsfrihet. Omröstning sker öppet om ej annat begärs. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.

§6

Ändring av stadgarna kan ske endast genom beslut vid två på varandra följande möten med minst 2 månaders mellanrum, varav det ena skall vara årsmöte. För beslut om ändring krävs minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

§7

Beslut om föreningens upphörande eller uppgående i annan förening fattas på samma sätt som vid beslut om ändring av stadgarna.

Vid föreningens upphörande skall dess tillgångar överlämnas till annan sammanslutning med

liknande uppgifter.

Dessa stadgar har beslutats enl §5 och §6 vid årsmöte/medlemsmöte den  ……/…… 20….. 

…………………………………………..                                  ………………………………………..

Mötesordförande                                                         Mötessekreterare

samt vid årsmöte/medlemsmöte  den  ……./…….  20…..

…………………………………………..                                  ………………………………………..

Mötesordförande                                                         Mötessekreterare

Föreningsinformation  |  Tillgänglighet  |  Medlemskap   |  Styrelse

© Kammarmusik i Östergötland   |  Om cookies  |  Sitemap